Regulamin konkursu

KONKURS na najlepiej udokumentowaną podróż, edycja 2018

 

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnienie idei postrzegania piękna świata; inspirowanie do poznawania przyrody i kultury świata poprzez wyłonienie najciekawszej prezentacji i opowieści z podróży.

 

II. Założenia konkursu: 

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy:

1 etap – kwalifikacja, 2 etap – finał – prezentacja podczas Festiwalu NA SZAGE.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego świata, bez ograniczeń wiekowych, posługujące się językiem polskim.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną prezentację.
Akceptowane będą również prace zbiorowe, przy czym każdy z autorów musi być jednocześnie uczestnikiem prezentowanej podróży.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą swoją prezentację do konkursu drogą elektroniczną, za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Do konkursu można zgłaszać prezentacje z podróży, które w całości lub fragmencie odbyły się w latach 2016 – 2017
Konkurs wyklucza udział materiałów dotyczących podróży, które były zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.
Prezentację finałową należy przedstawić w formie multimedialnej wykorzystując dowolne środki audiowizualne (materiał zdjęciowy i/lub filmowy w formie cyfrowej), opatrując je komentarzem „na żywo”, w formie prezentacji (slajdy (.pps) lub video (.avi, .wma)). 

 

III. Kryteria oceny:
– treści merytoryczne prezentacji: ogół i jakość zaprezentowanych informacji, argumentacja, ciekawostki,
– sprawność posługiwania się słowem, talent oratorski, interakcja z publicznością,
– jakość edytorska – racjonalne użycie grafiki, redakcja tekstu i komentarza audio, rozmieszczenie fotografii, rysunków, jakość zdjęć, nagrań filmowych, konstrukcja prezentacji, oryginalność.
W Konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.

 

Etap kwalifikacyjny:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z materiałami (zdjęcia, filmy, komentarz) – w terminie do dnia 7 stycznia 2018 r.
Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku etapu kwalifikacyjnego do 20 stycznia 2018 r.
Preferowana forma przesyłania materiału wizualnego, wymaganego w formularzu:
kilkuminutowy (do 10 min.) zwiastun prezentacji – zmontowany materiał zdjęciowy i/lub filmowy z komentarzem dźwiękowym lub tekstowym.

Materiał może  być przesłany w formie:

– linku do filmu (np. na YouTube, Vimeo itp.)

– linku do ściągnięcia pliku

Organizatorzy dopuszczają także zgłoszenia w formie 10-15 zdjęć, każde opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem, przesłanych na adres zgloszenia@festiwalnaszage.pl (łącznie materiał nie może przekraczać 5 MB)

 

Etap finałowy:
Zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni do prezentacji finałowych, które odbędą się podczas Festiwalu NA SZAGE w dniach 2-4 lutego 2018. Lista osób zakwalifikowanych do publicznej prezentacji zostanie umieszczona na stronie Festiwalu. Zakwalifikowane osoby zostaną również poinformowane o wynikach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Każdy z Uczestników będzie miał możliwość  zaprezentowania swojej podróży w ramach max. 30 minutowej prezentacji. Warunkiem bezwzględnym jest komentarz na żywo do prezentowanych materiałów przez autora/autorów.

 

IV.Postanawiania końcowe

  1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych materiałów prac konkursowych na potrzeby promocji audiowizualnej Festiwalu NA SZAGE (zwiastuny festiwalowe, materiały informacyjne, plakaty itp.).
  2. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Festiwalu NA SZAGE,  4.02.2018 r.
  3. Decyzje Jury są ostateczne.
  4. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem.

Pobierz Regulamin w formacie .pdf